top of page

SIA  "REZIDENCE"  Juridiskā  adrese:  Kalna  iela  37  -  1,  Madona,  Madonas  nov.,  LV-4801Reģistrācijas  Nr.  45403047447Privātuma  politika  Privātuma  politikas  mērķis  ir  sniegt  fiziskajai  personai  informāciju  par  personas  datu  apstrādes  nolūku,  apjomu  un  aizsardzību.  Kāda  informācija  var  tikt  ievākta  un  kādiem  mērķiem?  SIA  „  Rezidence”  ievāc  un  apstrādā  personas  datus  tikai  SIA  „Rezidence”komercdarbības  veikšanas  vajadzībām  (saziņa  ar  klientu,  rezervāciju  veikšana,  rēķinu  sagatavošana  utml.)  un  tas  tiek  darīts  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām.  SIA  „Rezidence”  ievēro  anonimitāti  un  nodrošina  Jūsu  personas  datu  aizsardzību.      Jūsu  personas  dati  tiks  iegūti  un  apstrādāti  tikai  tajos  gadījumos  un  tādā  apjomā,  cik  tas  ir  nepieciešams  konkrētu,  skaidri  noteiktu  un  likumīgu  mērķu  izpildei.  Informējam,  ka  veicot  rezervāciju  tīmekļa  vietnē viedi.org no  Jums  var  tikt  prasīta  tāda  personīgā  informācija:  vārds  un  uzvārdspasta  adrese  e-pasta  adrese  tālruņa  numurs  personas  kods  bankas  konta  numurs  ēšanas  paradumiiespējamās  pārtikas  alerģijas  Informācija  par  jums  var  tik  ievākta  lietojot  mūsu  sociālo  tīklu  kontus  Facebook  un  Instagram.  Piemēram,  veicot  apaujas  ar  mērķi  uzzināt  Jūsu  viedokli  vai  zināšanas  kādā  ar  mūsu  nozari  saistītā  jautājumā.  Tāpat,  kļūstot  par  sekotāju  mūsu  Facebook  lapai,  no  Jums  var  tikt  apkopota  informācija  par  Jūsu  vecumu,  dzimumu,  atrašanās  vietu  (informācija,  ko  Jūs  esat  norādījis  Jūsu  sociālā  tīkla  profilā).    Informācijas  nodošana  trešajām  personām  SIA  „Rezidence”  nepārdod,  neiznomā,  neizīrē  un  arī  citā  veidā  neizpauž  Jūsu  personas  datus  trešajām  personām.  Pret  Jūsu  privāto  informāciju  mēs  izturamies  ar  cieņu,  to  nepiederīgajām  personām  neizpaužot.      Jūsu  personas  dati  netiks  nodoti  nevienai  trešajai  personai,  izņemot  gadījumus,  kad  Jūs  esat  tam  ir  piekritis,  tas  ir  nepieciešams  SIA  “Rezidence”un  Jūsu  savstarpējo  lī

gumsaistību  izpildei  vai  ir  citādi  atļauts,  vai  uzdots  saskaņā  ar  piemērojamiem  normatīviem  aktiem.    4.  Personas  datu  nodošana  uz  ārvalstīm  SIA  “Rezidence”apņemas  neizpaust  Jūsu  personas  datus  organizācijai  vai  kādai  citai  personai,  kura  atrodas  valstī,  kurā  netiek  nodrošināts  atbilstošs  personas  datu  aizsardzības  līmenis,  izņemot  šādus  gadījumus:  -  persona  tam  ir  piekritusi;  -  personas  datu  nodošana  ir  nepieciešama,  lai  noslēgtu  līgumu  ar  klientu  vai  izpildītu  ar  klientu  jau  noslēgto  līgumu;  -  personas  datu  nodošana  ir  nepieciešama,  lai  noslēgtu  līgumu  vai  izpildītu  klienta  interesēs  jau  noslēgtu  līgumu;  -  personas  datu  nodošana  ir  atļauta  saskaņā  ar  piemērojamo  normatīvo  aktu  prasībām.Sīkdatnes  Tāpat  kā  lielākādaļa  interaktīvo  vietņu,  arī  mēs  izmantojam  sīkdatnes  (ang.  Cookies).  Sīkdatnes  tiek  izmantotas  datu  plūsmas  un  satura  optimizēšanas  kontrolei.  Sīkdatnes  ir  nelielas  datnes,  ko  tīmekļa  vietnes  izvieto  lietotāju  datoros,  lai  atpazītu  lietotāju  un  atvieglotu  tam  vietnes  izmantošanu.  Interneta  pārlūkprogrammas  var  konfigurēt  tā,  lai  tās  brīdina  klientu  par  sīkdatņu  izmantošanu  un  ļauj  izvēlēties,  vai  klients  piekrīt  tās  pieņemt.  Taču  tas  var  apgrūtināt  darbību  veikšanu  mājaslapā.  Jūsu  tiesībasJums  ir  tiesības  iegūt  informāciju  par  mūsu  apstrādātajiem  personas  datiem,  to  izcelsmi  un  apstrādes  veidu,  kāarīšādas  apstrādes  likumīgo  pamatojumu.  Jums  ir  tiesības  pieprasīt,  lai  personas  dati,  kuri  atrodas  mūsu  rīcībā,  tiktu  izdzēsti.    Informēja,  ka  SIA  „Rezidence”  ir  tiesības  mainīt  un  papildināt  augstāk  esošo  informāciju,  tiktāl,  cik  tas  ir  saskaņā  ar  likumu.   

bottom of page